Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden TA academie

Artikel 1: Definities

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst waarbij via een door TA georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals aanmelden via de website en per e-mail.
 3. TA: TA academie, statutair gevestigd te Odijk en kantoorhoudende te (3984 NZ) Odijk aan de Singel 72, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30269548.
 4. Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van TA wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is gesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van dan wel tussen TA en de Opdrachtgever, alsmede op aanvullende – en vervolgopdrachten.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen TA en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Opdrachtgever en TA treden dan in overleg, om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Offertes TA Academie

 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
 2. Offertes zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever staat er voor in dat alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid is en wordt verstrekt.

Artikel 4: Prijs en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen inclusief btw en luiden de prijzen in euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd, vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. TA is na verloop van de betalingstermijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. De daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten, ten bedrage van tenminste 15% van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de hoogte van de buitengerechtelijke kosten vastgesteld conform artikel 6:96 lid 2 sub c BW.

Artikel 5: Annulering, opzegging of wijziging

 1. Annulering, opzegging of wijziging van de met TA gesloten overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
 2. Bij annulering van sessies Persoonlijke Coaching/(groeps)supervisie/therapie geldt het volgende: binnen twee werkdagen voor aanvang van de gemaakte afspraak ben je 100% van de kosten verschuldigd.
 3. Bij annulering van trainingen in organisaties geldt het volgende: bij annulering van een training meer dan 30 dagen voor aanvang van de trainingsdag wordt een bedrag van € 100,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen tot een week voor aanvang van de trainingsdag wordt 50% van de trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor aanvang van de trainingsdag wordt het hele bedrag van de trainingskosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering van een opleiding geldt het volgende: tot twaalf weken voor het begin van de opleiding kun je je inschrijving ongedaan maken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Annuleer je tussen twaalf en acht weken voor aanvang van de opleiding, dan brengen wij € 100,- administratiekosten in rekening. Annuleer je binnen acht weken voor aanvang van de opleiding, dan brengen wij 10% van de verschuldigde opleidingskosten in rekening. In het geval van de driejarige opleiding berekenen wij deze 10% over de opleidingskosten van één jaar. Indien je binnen twee weken voor aanvang van de opleiding annuleert, verplicht je je het totale bedrag te voldoen.
 5. Mochten wij – op basis van het aantal aanmeldingen – besluiten de opleiding te annuleren, dan ontvang je hiervan direct bericht. In dat geval storten wij het door jou overgemaakte bedrag terug.
 6. Na voorafgaande schriftelijke toestemming van TA kan Opdrachtgever een vervanger sturen.
 7. Opdrachtgever is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de Opdrachtgever in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling van TA.
 8. TA behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om een deelnemer uit te sluiten van deelname aan één van de opleidingen. Hierbij worden de redenen duidelijk vermeld. Aan een dergelijke uitsluiting zijn voor de aanmeldende persoon of organisatie geen verdere kosten verbonden dan de kosten van een tweede intakegesprek.
 9. TA behoudt zich het recht voor om – in uitzonderlijke gevallen – een deelnemer de toegang tot een van haar opleidingen te ontzeggen.
 10. Wanneer een veilige heen- of terugreis van studenten/deelnemers door externe omstandigheden niet kan worden gegarandeerd behoudt TA academie zich het recht voor een bijeenkomst te annuleren. Dit geldt bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden (code Oranje of code Rood, zoals aangegeven door het KNMI).

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. Indien de Opdrachtgever een particulier is, heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de overeenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen te ontbinden.
 2. Als Opdrachtgever gebruik maakt van zijn in lid 1 genoemde herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de geldende termijn door middel van het bij het sluiten van de overeenkomst verstrekte Modelformulier herroeping of op een andere, ondubbelzinnige wijze.
 3. Als Opdrachtgever TA heeft verzocht om uitvoering te geven aan de overeenkomst gedurende de ontbindingstermijn, is Opdrachtgever in geval van herroeping voor de reeds geleverde dienst 2 gehouden een bedrag te betalen dat evenredig is aan hetgeen dan reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
 4. Na 14 dagen gelden de annuleringsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 5.

Artikel 7: Vraag en Antwoorden

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen drie werkdagen beantwoord. Bij vragen die een langere verwerkingstijd vragen wordt binnen drie werkdagen een bericht van ontvangst afgegeven met een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 8: Wachtlijst

Indien wordt ingeschreven voor een reeds volgeboekte opleiding, dan wordt de Opdrachtgever op een wachtlijst geplaatst. De Opdrachtgever krijgt hiervan uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de inschrijving bericht. Indien er bij een volgeboekte opleiding plaatsen vrijkomen, dan wordt de Opdrachtgever die het langst op de wachtlijst staat gevraagd om zich alsnog definitief in te schrijven.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid

 1. TA zal ten aanzien van de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde informatie de zorgvuldigheid betrachten die van haar gevergd mag worden.
 2. Opdrachtgever en TA verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die een vertrouwelijk karakter heeft en die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. TA is slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door TA van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop bij de uitvoering van de overeenkomst mag worden vertrouwd.
 2. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 3. TA is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet of later doorgaan van een training of opleiding.
 4. TA is niet aansprakelijk voor het al dan niet (juist) opvolgen en/of interpreteren door deelnemers van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen tijdens de uitvoering van trainingen en/of opleidingen.
 5. De aansprakelijkheid van TA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien er, ongeacht de reden daarvoor, geen uitkering vanuit enige verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van TA beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst. Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan twee maanden is de aansprakelijkheid beperkt door het bedrag dat in totaal in de maand voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door TA aan de Opdrachtgever is gefactureerd.
 6. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in de zin van dit artikel dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 11: Verwerking (persoons)gegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met TA gaat Opdrachtgever ermee akkoord dat de uit de overeenkomst verkregen (persoons)gegevens door TA worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie. Deze gegevens kunnen door TA worden gebruikt ten behoeve van de administratie, het uitvoeren van de overeenkomst en het toezenden van informatie over TA en haar producten en diensten.
 2. Opdrachtgever en TA zullen zich houden aan de verplichtingen die op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens c.q. Algemene Verordening Gegevensbescherming op hen rusten.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berust(en) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom die betrekking hebben op het door TA verstrekte en samengestelde materiaal, bij TA.
 2. De in lid 1 genoemde materialen blijven eigendom van TA, ongeacht of aan de Opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht voor de vervaardiging of vermenigvuldiging daarvan. Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming mogen deze materialen niet worden verveelvoudigd, gebruikt of opgeslagen of aan derden worden getoond, in welke vorm en op welke wijze dan ook.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsverhoudingen waarin TA is betrokken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen die ontstaan omtrent of voortvloeien uit overeenkomsten of rechtsverhoudingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechterlijke instantie in de vestigingsplaats van TA.

Introductieleergang Transactionele Analyse

Wat is Transactionele Analyse (TA)? Zou het iets voor mij zijn? En wat leer ik dan? Voor iedereen die nieuwsgierig is en wil kennismaken met TA is er de introductieleergang TA.

Direct aanmelden